Waarom Food Mountain?

Een duurzamer, gezonder en inclusiever voedselsysteem

De manier waarop we ons voedselsysteem hebben ingericht is op de langere termijn niet houdbaar. Deze mening wordt inmiddels breed gedeeld. Mondiale voedselketens zullen duurzamer, inclusiever en gezonder moeten worden. En dat in een tijd dat onzekerheden op vele terreinen van ons bestaan eerder regel dan uitzondering zijn.

Veel ondernemingen, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en individuen werken iedere dag aan het meer toekomstbestending maken van ons voedselsysteem. Een remmende factor bij veel initiatieven is de beperking die per definitie schuilt in iedere afzonderlijke organisatie. Het is veelal onmogelijk om alle inhoudelijke expertise, creativiteit, ambitie, relaties en andere benodigde middelen binnen één organisatie te vinden. Door over de grenzen van individuele organisaties heen te kijken, worden de mogelijkheden om tot vernieuwing te komen aanzienlijk vergroot. Het ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsverbanden tussen meerdere partners is het terrein waarop Food Mountain actief is.

Food Mountain is een platform dat richt zicht op het initiëren van, het meedenken over en het meedoen aan initiatieven die bijdragen aan een duurzamer, gezonder en inclusiever voedselsysteem. Op deze website treft u initiatieven aan die illustreren hoe Food Mountain u kan ondersteunen. U wordt van harte uitgenodigd om uw ideeën op dit terrein met ons te delen. Wellicht kunnen wij iets voor elkaar betekenen!

De rol van het Food Mountain platform hangt af van waar het initiatief behoefte aan heeft. De bijdrage kan zich bijvoorbeeld beperken tot het meedenken over de ambities, partner searches in binnen- en/of buitenland of zich uitstrekken tot de implementatie.

Het concept

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn sleutelwoorden in deze tijd van constante verandering en onzekerheid. Food Mountain gelooft er sterk in dat ieder initiatief zijn eigen samenwerkingsverband vereist. Concepten als ecosystemen, clusters en innovatiedistricten gaan in de kern om het uitnutten van samenwerkingspotentie. Soms zullen voor iedereen bekende partijen het verschil kunnen maken, in andere gevallen is de ‘hidden gem’ de sleutel tot succes. Food Mountain initieert zelf dergelijke samenwerkingsverbanden, maar draagt ook graag bij aan initiatieven die extra denk- of doe-kracht kunnen gebruiken bij het realiseren van hun droom. In de meeste gevallen is er sprake van een drietrapsraket:

Ambitie aanscherpen

Iedere succesvolle samenwerking start met een ambitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het streven van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden om ‘meer te halen’ uit het economisch potentieel in een bepaalde regio. Een ander voorbeeld is een samenwerkingsverband tussen bedrijven die allen veel waarde hechten aan verduurzaming van hun business. Veel ambities zijn in eerste instantie nog onvoldoende scherp of zó groot, dat de vertaling naar concrete stappen maar niet wordt gemaakt. Het aanscherpen van die ambitie is waar het allemaal mee begint, zodat voldoende focus, inspiratie en realiteitszin aanwezig zijn.

Team van partners samenstellen

Ieder succesvol ecosysteem kent tal van spelers, die elk hun eigen rol vervullen. Het vinden van de juiste partners en het vaststellen wie welke rol zou kunnen (of moeten) spelen is cruciaal. Samenwerking over de grens biedt enerzijds meer mogelijkheid maar introduceert tegelijkertijd een extra moeilijkheidsgraad. Het vervolgens bouwen van een krachtig samenwerkingsverband is een subtiel spel van het vinden van voldoende gemeenschappelijkheid en toegevoegde waarde, zakelijke scherpte en sociale klik tussen mensen. Dit geldt zowel voor tijdelijke verbanden als voor meer permanent bedoelde initiatieven.

Implementeren

Helder verwoorde ambities en een krachtig samenwerkingsverband zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor succes. Maar dan moet het ook nog in de praktijk gebeuren. Implementatie vereist specifieke competenties. Het managen van een samenwerkingsverband wijkt op essentiële punten af van het managen van een individuele organisatie. Het vraagt extra aandacht als het gaat om zaken als: doelgroep formulering (voor wie doen we het?), het ontwikkelen van dienstpakketten (wat voer je uit binnen het samenwerkingsverband en wat ook expliciet niet), stakeholder management en prestatiemanagement (wanneer doen we het goed?). Food Mountain draagt hier op verschillende manieren aan bij in de vorm van coaching, kwartier-maken of mede-eigenaarschap van het initiatief. Leidraad hierbij is dat de rol past bij hetgeen u nodig heeft om tot succes te komen.